برچسب: آنورکسی ذهنی

افزایش کاریزما

آنورکسی ذهنی

آنورکسی ذهنی از مشکلات تغذیه ای یا مشکلات روانی تغذیه ای بشمار می رود مانند بولیمی و پرخوری.