برچسب: اتصال با کلام

تاثیر گفتار بر چاکراها

 صدا و فرکانس و جنس صدا و امواج ایجاد شده ما توسط کلام یکی از مهمترین وسایل ارتباطی ما با محیط اطرافمون هست .