برچسب: اجاره مغازه

روش تنظیم اجاره نامه

روش تنظیم اجاره نامه

باید مراقب باشید که هنگام اجاره دادن یا اجاره گرفتن ملک به تمامی قوانین آن آگاه باشید تا سرتان کلاه نرود. اجاره عقدی است