برچسب: اختلال روانی

شادی‌های مادرانه

عوارض ناگوار مشروب خواری مادر بر جنین

مادران باردار باید بدانند الکل و مشروبخواری آن  ها برای جنینشان بسیار خطرساز و مشکل آفرین خواهد بود این نوزادان با نشانه های الکل جنینی متولد خواهند شد ،

دلیریوم (روان آشفتگی)

دلیریوم نشانگان شایعی است این نوعی حالت سردرگمی حاد است که بین بیداری عادی و بهت یا اغماء نوسان دارد. دلیریوم شروع ناگهانی دارد و حالت افت و خیز کاهش آگاهی را شامل می شود.