برچسب: ارتباط غیرکلامی

آشنایی با «زبان بدن»

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن»