برچسب: اسلاوی ژیژک

اسلاوی ژیژک

۳۰۰ و اسلاوی ژیژک

یکی از فیلسوفانی است که در زمینه ی هنر _ خاصه سینما _ دیدگاه های فلسفی_ انتقادی  دارد و حتا خود او