برچسب: “باج سبيل”

باج سبیل

هر گاه با زور و قلدری و به عنف از کسی پول و جنس بگیرند در اصطلاح عمومی آن را به “باج سبیل” تعبیر می کنند