برچسب: “بدبياري”

بز بیاری

اصطلاح بز بیاری مرادف “بدبیاری” و کنایه از بدشانسی و بداقبالی است که بطور غیر منتظره دامنگیر می شود و تمام رشته ها را پنبه می کند.