برچسب: بشقاب پرنده در نیویورک

مشاهده UFO: “بشقاب پرنده بیگانه” در حال پرواز بر فراز نیویورک

 یک توطئه گر بیگانه با صراحت اعلام کرده یک بشقاب پرنده که به طرز وحشیانه ای در حال پرواز بر روی همپتون ، نیویورک است ،مشاهده شده است