برچسب: بوم شناسی

بوم‌شناسی دانشی است که به پرسش‌های عام درباره‌ ارتباط متقابل جانوران و گیاهان با زیست‌محیط‌شان می‌پردازد

چرا بوم‌شناسی مهم است؟

دمای جهان و سطح آب دریاها رو به افزایش است؛ کوچک‌ترین گونه‌های گرازماهی در جهان تا مرزِ انقراض پیش می‌‌روند؛