برچسب: تاریخ حیات

زیست کره و پیشرفت فرگشتی

اکثر گزارش های ارائه شده از تاریخ حیات بر روی زمین، با فرض ثابت بودن محیط نوشته می شوند، حال آنکه در واقعیت چنین نبوده است