برچسب: تایمینگ متغیر سوپاپ

تایمینگ متغیر سوپاپ

تایمینگ متغیر سوپاپ

طول مدت زمان و لحظه ای که در آن سوپاپهای ورودی و تخلیه باز و بسته میشوند ، تنها در دور موتور خاص و مشخصی حداکثر بازده