برچسب: “جهت زمان”

حرکت معکوس زمان!

با قرار دادن الکترون های پراکنده به شکل اولیه، توانست آنها را به طور موثری در برابر “جهت زمان” مقاومت ایجاد کند.