برچسب: حافظ

حافظیه

طنز حافظ

هر کس اندک تاملی در شعر حافظ داشته باشد به‌نیکی دریافته‌است که یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شعر او لحن