برچسب: حس بویایی انسان

بو

از کار افتادن موقت حس بویایی

داروی پایین آورنده فشار خون، داروهای بیماری سل و غیره به علت طبیعت آنها و تاثیر بر رو دستگاه های چشایی و بویایی این احساس را مختل می کند که مدتی بعد از قطع درمان و استفاده از دارو و بتدریج احساس چشایی و بویایی فعالیت های خود را آغاز می کنند.