برچسب: حیات در خارج از منظومه

منظومه شمسي

همه دنبال حیات فرازمینی در منظومه «تراپیست-۱»

ایسنا نوشت: شبیه‌سازی تکامل جو سیاره‌ با یک مدل رایانه‌ای جدید نشان داد که ممکن است آب در برخی از سیارات منظومه سیاره‌ای جذاب«تراپیست-۱» باقی مانده باشد و احتمال وجود زندگی را در آنها افزایش دهد.

منظومه شمسي

استفاده ربات‌های شناگر برای کشف حیات در اقمار منظومه شمسی

پس از انجام شدن پروژه اروپا کلیپر به احتمال بسیار زیاد ممکن است پروژه دیگری برای بررسی وجود حیات در قمر اروپا و انسلادوس تدارک دیده شود که طی این برنامه از ربات‌های شناگر برای بررسی اقیانوس‌های