برچسب: دروغ های ذهن

دروغ

دروغ هایی که ذهن می گوید

دروغ های ذهن برای تغییر ندادن زندگیتان من مجبور شدم که این توجیهات و بهانه تراشی ها را خیلی با دقت یاد بگیرم