برچسب: دروپال مال

دروپال مال چیه ؟

نام دروپال چه احساسی را یدک می کشد ؟ برداشت ها بین اشخاص مختلف متفاوت است. ممکن است شخصی آن را با کلمات مثبتی چون “