برچسب: دورترین کهکشان

دورترین کهکشان

کشف دورترین کهکشان عالم

محققان در این کهکشان، خط لیمان-آلفا را پیدا کردند. انتقال به سرخ این کهکشان، ۸/۶۸ است. یعنی دقیقا زمانی که دنیا پر از ابرهای بزرگ هیدروژنی