برچسب: سرنوشت تاریخ

هیتلر و نظریه های هوربیگر

۱۱ تلگرافی که سرنوشت تاریخ را تغییر دادند

شاید هنوز و برای همیشه، مهم‌ترین تلگراف تاریخ همان باشد که «ساموئل اف. بی. مورس» برای اولین بار آن را فرستاد و در حاوی این پیام بود: «آنچه که خدا ساخته‌است»