برچسب: شاه عباس اول

راز ايرانشهر كشوري با شهرونداني بي شهر؟!

درسی گرانقدر از شاه عباس اول

شاه عباس اول سه بار به تخت پادشاهى نشانده شد. در هر سه بار که او خردسال و سپس نوجوان بود اراده‏اى از خود نداشت