برچسب: «فسفر»

موجودات فضایی

دلیلی برای رد وجود حیات فرازمینی!

 یکی از عناصر مهم شیمیایی برای حیات «فسفر» نام دارد. تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که این عنصر به میزان بسیاری اندکی در جهان وجود داشته باشد.