برچسب: كورش

استوانۀ کورش

یکی از نشانه‌های خوب مدیریت کورش بر مدنیت‌های متنوعی که به فرمان او درآمده بودند، لوح معروف او است‌، که به سند یا منشور آزادی یا «نخستین اعلامیۀ حقوق بشر» شهرت یافته است‌