برچسب: مانور والسالوا

نانوژنراتور

مانور والسالوا: نحوه انجام آن، موارد استفاده و هشدارها

مانور والسالوا روشی بدون دارو برای بازگرداندن سریع ریتم غیر طبیعی قلب به حالت عادی است. ممکن است برای انواع خاصی از ریتم های تند قلب کار کند اما هر بار کار نمی کند. اگر مانور والسالوا با شکست مواجه شد،