برچسب: «نئاندرتال ها»

آیا جمجمه های پاراکاس شواهدی از وجود بیگانگان باستان هستند؟

آیا جمجمه های مرموز Paracas شواهد نهایی از بیگانگان باستان است که در گذشته های دور از زمین بازدید می کردند؟ چطور ممکن است که حجم جمجمه پاراکاس تا ۲۵ درصد بزرگتر و ۶۰ درصد سنگین تر از جمجمه های انسان معمولی باشد