برچسب: “همگاه سازی بین فردی”

گرفتن دست همسر هنگام درد، افراد را آرام می‌کند

محققان درد در تحقیق اخیرشان دریافته‌اند هنگامیکه زوج‌ها در هنگام درد دست یکدیگر را می‌گیرند، امواج مغزی آنها با یکدیگرهماهنگ می‌شوند و درد آنها کاهش می‌یابد.