برچسب: هیپوتالاموس

چشم سوم : کشف اسرار غده صنوبری

غده صنوبری، یک غده درون‌ریز کوچک در وسط مغز است که نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن دارد، از جمله تنظیم چرخه خواب و بیداری، خلق و خوی، و توسعه جنسی. همچنین، این غده به عنوان چشم سوم شناخته شده است به دلیل ارتباط آن با تجربه‌های معنوی و روحانی. 

احتمال وجود چشمه حیات در مغز انسان

بر اساس یافته های جدید، سلول های بنیادی موجود در هیپوتالاموس بر فرآیند پیری تاثیر می گذارند. احتمالاً کلید عمر طولانی در قسمت های عمیق مغز نهفته است.