برچسب: کف بینی و خط سر

کف بینی و خط سر

کف بینی و خط سر

خط سر یا خط نیروهای ذهنی ، مهمترین خط در کف بینی است و نحوه قرار گرفتن این خط در روی هر دو دست