برچسب: کلی مشکک

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی

تا اینجا گفتیم علم به حضوری و حصولی تقسیم میشود علم حصولی به تصورات و تصدیقات ، خود این تصورات و تصدیقات به بدیهی و نظری تقسیم میشوند