برچسب: ﻻﻧﻪ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮ

ﮐﺸﻒ حفره هایی عجیب که هیچ فرایند زمین شناختی قادر به توضیح به وجود امدن آن نیست!

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .