برچسب: Charismatic

چگونه کاریزماتیک باشیم

مفهوم کاریزماتیک چیست؟

کاریزماتیک ( Charismatic) یا (رهبری کاریزماتیک)شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد. این مشخصه