برچسب: DNAهای میتوکندری

تداوم عصرحجریِ ژن‌ها

بسیاری از افراد بومی که امروزه در جنوب آلاسکا و ساحل بریتیش‌کلمبیا زندگی می‌کنند از نوادگان انسان‌های اولیه‌ای هستند