برچسب: Soulmate

جفت روحی

یک Soulmate چیست؟

درواقع Soulmate ها، خانواده ی روح ما هستند، آنها کسانی هستند که ما زمانهای زیادی از زندگی و تجربیات را با آنها گذرانده ایم