دسته: آموزش و مشاوره

۵ قابلیت جالب کروم بوک

کروم بوک ها دستگاه هایی با کاربردهای فراوان اند، اما قابلیت های جالب کروم بوک آن را به دستگاهی بیش از یک ابزار مروگر تبدیل می کند.

نصب لینوکس (GNU/Linux)

 این بار قصد ما بر این است که نصب لینوکس را با هم پیش برویم . چیزی که فکر می کردیم پیش و پا افتاده است اما به شدت