دسته: تاریخ و فرهنگ

الماس امید

نفرین الماس امید

الماس ۴۵٫۵۲ قیراطی امید مانند بقیه ی الماس ها بسیار زیبا است ولی چیزی که آن را از بقیه الماس ها جدا می کند، نفرینی است که به این الماس نسبت

ژاپن جنایتکار

جنایت های جنگی امپراتوری ژاپن، در طول دوره ی نظامی گری ژاپن و بیشتر در جنگ دوم ژاپن و چین و جنگ جهانی دوم اتفاق افتادند.

اسرار مایاها و فرازمینی ها

و آن گاه خدایان از آسمان آمدند و از ما جایی برای نشستن می خواستند. به قومم وعده دادند که بناهایی بسازید تا بتوانیم بر روی آن فرود آییم و ما دوباره بر می گردیم،

کشف بقایای سپاه مفقود شده «۵۰ هزار نفره» هخامنشی

براساس تحقیقات و اکتشافات دو باستانشناس ایتالیایی یک سپاه بزرگ هخامنشی حدود ۲۵۰۰ سال پیش در مسیر حرکت خود به سمت دره شیوا در مصر در صحراهای غربی این کشور زیر طوفان شن ناپدید شده است.