پ پ

دسته: پزشکی و سلامت

دندان‌های سفید

دلیل عفونت لثه چیست؟

آیا دلیل عفونت لثه ها را می دانید؟ دکتر بهزاد هوشمند جراح لثه گفت: در عفونت لثه سه عامل که هرکدام یک ضلع مثلث را تشکیل می‌دهند، نقش دارند.

لوبوتومی، درمان مرگبار

علم پزشکی با وجود اینکه میلیون انسان را از مرگ نجات داده است و باعث پیشرفت دیگر جنبه های علم نیز شده است دارای نقاط تاریک بسیاری است،

با ساعت‌های مغزتان آشنا شوید.

زمانی که پدال گاز را قبل از سبز شدن نور چراغ‌راهنما فشار می‌دهید و یا زمانی که قبل از نواخته شدن اولین نت آهنگی، با پای خود به زمین ضربات آهنگین می‌زنید؛

ﻣﻐﺰ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﻮﻩﺧﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ!

ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻣﻐﺰ ﻣﻮﺵﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻮﺭﺗﮑﺲ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ