دسته: شایعه یا واقعیت

،ایستگاه فضایی سالیوت 7

آنچه بر فضانوردان سالیوت ۷ گذشت؟ بازخوانی یکی از پرونده های سری فضایی اتحاد جماهیر شوروی سابق

۱۶ جولای ۱۹۸۴،ایستگاه فضایی سالیوت ۷،سه فضانورد روس ۱۲۰مین روز از ماموریت ۲۵۲ روزه شان را پشت سر می گذارند.ناگهان