دسته: مرگ – پایان زندگی؟

پزشکی

هوشیاری پس از مرگ هم از بین نمی رود!

پژوهشگران دانشگاه ساوت‌همپتون پس از چهار سال تحقیق بر روی بیش از ۲ هزار نفر که لحظه مرگ را تجربه کرده اند نشان دادند، که حتی بعد از مرگ بالینی هم، هوشیاری دست‌کم