دسته: مرگ – پایان زندگی؟

تجربه نزدیک به مرگ

نظریه دیگری که از جاودانگی می گوید

آیا می دانید نظریه ای وجود دارد که می گوید شما جاودانه هستید و هرگز نخواهید مرد زیرا شما انرژی هستید، گرچه جسم مادی دارید اما ماده نبز نوعی انرژی است و هرگز از بین نمی رود

تجربه پس از مرگ

تجربه نزدیک به مرگ ناشی از توهم مغز است؟

انسان به طور معمول در پی آگاهی از دنیای پس از مرگ است. پدیده ای به اسم تجربه نزدیک به مرگ وجود دارد که از آن به عنوان منبعی برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف دیگر زندگی نگاه کرده است.

تجربه نزدیک به مرگ

ما همه به هم پیوند داریم و این الگوی پیوند بخشی از طرحی عظیم تر است.

وقتی اولین بار روی میز جراحی مردم، متوجه نشدم که مرده ام. هیچ تجربه ی خروج از بدن، تونل، نور انتهای آن و روحی نبود. از کالبدم خارج شدم و به سرعت وارد زیباترین مکانی که تا به حال دیده بودم شدم.

صداهای مرموز داخل قبر

یکی از پدیده های عجیب درست از زمانیکه دستگاههای ارسال کننده و دریافت کننده رادیویی اختراع شدند پدیده ای است بنام EVP یا پدیده صدای الکترونیکی

تجربه‌ نزدیک به مرگ

تجربه نزدیک مرگ و طالع بینی

کارل یونگ، روانشناس پرآوازه که تجربه نزدیک مرگ داشته است، معتقد است زمانیکه فردی متولد می شود و یا وقتی اتفاقی رخ می دهد به خاطر تأثیری است که سیارات بر آنها اعمال می کنند.

تجربه نزدیک به مرگ

چگونه می توانید از تجربه بدنی خارج شده و در طول زمان سفر کنید

آیا تابه حال شگفت زده شده اید که تجربه های خارج از جسم واقعی است؟یک مرد ادعا می کند که چنین چیزی وجود داردو او یک تجربه نزدیک به مرگ در پنج سالگی انجام داده است.