فلسفه ی سومم

.”هر زمان که ذهن شاگرد گشوده باشد، آوای خرد برای پر کردن آن از راه خواهد رسید.”– سومم

طبق این گفته، این کتاب (سومم: مهر و موم شده جز برای ذهنی گشاده)، توجه آنهایی که آماده ی دریافت آموزه ها هستند را جلب خواهد کرد. به همچنین، هر زمان شاگرد آماده ی دریافت خرد و دانش باشد، این کتاب کوچک به دستش خواهد رسید. اصل عمل و عکس العمل، از جنبه ی قانون جذبش، کلام و ذهن باز را در کنار یکدیگر قرار خواهد داد.

هفت اصل عمده ی فلسفه ی سومم

۱- اصل جنبش فراروانی
۲- اصل تطابق
۳- اصل ارتعاش
۴- اصل تقابل
۵- اصل نواخت
۶- اصل علت و معلول
۷- اصل تذکیر و تأنیث

۱- “سومم، ذهن است؛ کائنات، آفرینش ذهنی است”
اصل نخست نمایانگر این ایده است که “ذهن همه چیزاست”. این اصل توضیح می دهد که سومم (به عنوان ذاتی حقیقی که مبنای تمامی تظاهرات بیرونی است که شما تحت نامهای “جهان مادی”، “پدیده ی زندگی”، “ماده”، “انرژی”، “فضا-زمان”، “فاصله زمانی و مکانی”، “سرعت”، “نسبیت” و به طور خلاصه تمامی چیزهایی که حسهای مادی شما دریافت می کنند می شناسید) روح و جوهر است… بنابراین، تمامی جهانها و کائنات نمودیافته، صرفاً یک آفرینش ذهنی از سومم (ذهن) می باشند و کائنات به عنوان یک کل و همچنین در جزء جزئشان، در ذهن سومم هستی دارند… آنهایی که مفهوم ماهیت ذهنی هستی را درک می کنند، در مسیر استادی به خوبی پیشرفت می کنند. بدون این شاه کلید، استادی غیرممکن است.

۲- “صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست”
این اصل بیان کننده ی این عقیده است که همیشه، همبستگی و تطابقی بین قوانین و پدیده های سطوح مختلف هستی و زندگی وجود دارد. این اصل یکی از ابزارهای حل بسیاری از تناقضات اسرارآمیز و رموز پنهان طبیعت است. این اصل در سطوح مختلف جهانهای مادی، ذهنی و روحانی وجود دارد…

۳- ” هیچ چیز برجا نمی ماند، همه چیز حرکت می کند، همه چیز در ارتعاش است.”
این اصل بیانگر این ایده است که همه چیز در حرکت است. هیچ چیز در سکون نیست. این اصل توضیح می دهد که تفاوتهای تظاهرات مختلف ماده، انرژی، فضا-زمان، ذهن و حتی روح، عمدتاً ناشی از درجات متفاوت ارتعاش است.

۴-” همه چیز دوسویه است؛ همه چیز نقطه ی مقابلی دارد؛ همه چیز طرف مخالفی دارد؛ مشابه و نامشابه، یکی هستند؛ نقیضها ماهیتاً یکسان هستند اما درجات متفاوتی دارند؛ دو نقطه با دورترین فاصله، به هم پیوسته اند؛  تمامی حقایق تنها حقایقی جزئی هستند؛ تمامی تناقضات ممکن است در تطابق با هم باشند.”

۵- “همه چیز به داخل و به خارج جریان دارد؛ همه چیز زمان خود را دارد؛ همه چیز صعود و نزولی دارد؛ حرکت نوسانی آونگ در همه چیز خود را نشان می دهد؛ هر اندازه نوسان به راست همان اندازه نوسان به چپ دارد؛ نواخت و ریتم، تعادل را حفظ می کند.”
این روند هستی، خورشیدها، جهانها، بشر، حیوانات، ذهن، انرژی و ماده است. این قانون در آفرینش و نابودی جهانها، در صعود و نزول ملتها و سرانجام در حالتهای ذهنی انسانها برقرار است. شاگردانی که این اصل را درمی یابند، به کاربرد همگانی آن پی برده و شیوه ی غلبه بر تأثیر آن بر خودشان را کشف می کنند. آنها نمی توانند این اصل را باطل کنند یا مانع عمل آن شوند. اما آنها آموخته اند چگونه آن را به کار برند به جای آنکه توسط آن به کار گرفته شوند. همه ی افرادی که درجه ای از تسلط بر خود رسیده اند، به طور طبیعی کمتر یا بیشتر ناخودآگاهانه، این کار را می کنند، اما استادان با قدرت اراده شان، آگاهانه این کار را انجام می دهند…

۶- “هر علتی معلول خودش را دارد؛ هر معلولی علت خودش را دارد؛ همه چیز بر مبنای قانون رخ می دهد؛ شانس تنها نامی است برای قانونی که بازشناسی نشده است؛ رابطه ی علت و معلولی زمینه های بسیاری دارد، اما هیچ چیز از قانون تقدیر راه گریزی ندارد.”
استادان این هنر و همچنین شیوه ی فراتر رفتن از حیطه ی معمول علت و معلول را درک کرده و با ارتقای ذهنی به حیطه ای بالاتر، به جای معلول شدن، علت واقع می شوند. توده ی مردم تحت فرمان محیط، امیال و آرزوهای افرادی قوی تر از خودشان، وراثت، تلقین و سایر علتهای بیرونی، مانند سربازانی در صفحه ی شطرنج زندگی به حرکت درمی آیند. اما استادان با صعود به حیطه ای برتر، بر حالات درونی، شخصیت، خصایص و قدرتهایشان و همچنین محیط اطرافشان، چیره می شوند و به جای سرباز بودن، حرکت دهنده ی آنها می شوند. آنها اصول را به کار می بندند به جای آنکه توسط آنها به کار گرفته شوند. استادان، مطیع رابطه ی علت و معلولی حیطه های بالاتر هستند اما در سطح خودشان، حکمران هستند.

۷- “تذکیر و تأنیث در همه چیز حضور دارد؛ همه چیز دو جزء اصلی مذکر و مؤنثش را دارد؛ جنسیت در تمامی مراتب نمایان است.”
این حقیقت نه فقط در سطح فیزیکی بلکه در مراتب ذهنی و حتی روحانی نیز وجود دارد. در سطوح فیزیکی، این اصل خودش را به شکل جنسیت نشان می دهد، در مراتب بالاتر، شکل برتری به خود می گیرد، اما این اصل همچنان یکسان است. هیچ آفرینش، مادی، ذهنی یا روحانی بدون این اصل ممکن نیست. همه چیز و همه کس، دو جزء یا جنبه ی این اصل عظیم را در خودش دارد. هر چیز نرینه ای، عنصری مادینه هم دارد؛ هر مادینه ای، جزئی نرینه هم دارد.

:: نشان الهی (The Divine Logo)

 

اگرچه شاید رسانه ها، ستاره ی پنج پر را علامت اهریمن یا شیطان پرستی نشان دهند، اما هر چیزی، نقطه ی مقابلی دارد. نماد ستاره ی پنج پیکر که در محدوده ی یک پنج ضلعی و دایره قرار می گیرد، در اصل هزاران سال پیش به منظور نشان دادن نیروهای آفریننده و خلاق درون طبیعت به کار می رفته است.
ذات نهفته در طرح ستاره ی پنج پر، تناسبی ملکوتی است، ارتباطی که تمامی ساختار کائنات را نمایان می کند و ذهن انسان، آن را به صورت کیفیاتی چون زیباشناسی و زیبایی درک می کند. این سمبل، هزاران سال به عنوان نماینده ی قانون طبیعت به کار رفته است که همان اصول سومم است و سومم این نشان را در این معنا مورد استفاده قرار می دهد.
این نشان، علامت تجاری ثبت شده ی سومم و نشاندهنده ی عضویت در سازمانی است که به صعود و عروج فردی و انسانی اختصاص دارد.

:: نماد Ra

ترکیب نشان الهی با دو بال، نماد را (Ra) را می سازد. نشان الهی، نماینده ی جنبه ی ریاضی خلقت است و دو بال نیز نشاندهنده ی ظهور آفرینش. نماد “Ra” نشاندهنده ی خلقت و طبیعت است.

در دهه ی ۱۹۷۰، نماد “Ra” در لباسها، کتابها، سرنامه، انتشارات و سایر مواد و تولیدات ساخته شده توسط سومم، به کار گرفته شد. در سال ۱۹۸۶، سومم بطری آبی را توزیع کرد که “ناترون (Natron)” نام داشت و این مارک تجاری را داشت.

نوشابه ی خدایان (Nectar)

در زمانهای بسیار دور، انسانها کشف کردند که یک سری روغنها، گیاهان و عصاره های خاص، منتقل کننده ی انرژی روحانی هستند. باستانیان درباره ی عصاره های سوما (Soma، شیره ی مستی آور گیاه در متون ودا) صحبت می کنند و هیروگلیفهای مصر در مورد مخمرها و “شهدهای خدایان” ی می گویند که توسط افرادی که در مسیر رسیدن به درکی عظیم تر بودند استفاده می شده است. نوشیدنی های مذهبی سومم، تنها مقطر های طبیعی حامل انرژی های بنیادی هستند. بر اساس یک فرمول کهن پیش- مصری، این نوشیدنی های سوما در هرمی بزرگ در سالت لیک سیتی یوتا تولید می شوند. آنها درون هرم به مدت ۷۷ روز در یک حالت خلاق و سازنده قرار می گیرند، سپس از ۱ تا ۱۵ سال، پرورده می شوند. این نوشیدنی ها، “publications” نامیده می شوند چون حاوی مفاهیم معنوی و اطلاعاتی هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *