برچسب: آداب غذا خوردن

عادات غذایی ناصحیح و آداب غذا خوردن

عادت غذایی برای انسان بسیار مهم است و منشا بسیاری از بیماری ها عادات بد غذایی است. کارهایی وجود دارند که پیش از غذا و پس از غذا نباید انجام داد، رفتار صحیح غذایی به معرفی همین باید ها و نباید ها می پردازد.