برچسب: آداب غذا خوردن

۸ دلیل احساس خواب‌آلودگی بعد از غذاخوردن

احساس خواب‌آلودگی پس از غذاخوردن، بویژه پس از وعده غذایی ناهار، تجربه‌ای معمول است. زمانی که روزی طولانی را پیش رو دارید و باید تمرکز خود را حفظ کنید، این می‌تواند بیدار و متمرکز باقی‌ماندن را دشوار سازد.

عادات غذایی ناصحیح و آداب غذا خوردن

عادت غذایی برای انسان بسیار مهم است و منشا بسیاری از بیماری ها عادات بد غذایی است. کارهایی وجود دارند که پیش از غذا و پس از غذا نباید انجام داد، رفتار صحیح غذایی به معرفی همین باید ها و نباید ها می پردازد.