برچسب: آرمیچر

انواع موتور و درایورها

مقایسه انواع موتور و درایورها

از موتور برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی استفاده می شود

● از موتور برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی استفاده می‌شود.