برچسب: آزمایش چند فرد جوان در محیطی سربسته در معرض ترکیبات دی‌اکسید نیتروژن قرار گرفته‌اند.

تست آلودگی خودرو بر روی انسان

یک انجمن تحقیقاتی در اروپا که برای خودروسازان آلمان لابی می‌کرده، دست به آزمایشی زده که انتقاد‌های فراوانی را برانگیخته است