برچسب: آسیب های مغزی زنان

زنان توانایی مغزی بیشتری دارند

زنان در بسیاری از فعالیت های مختلف و پردازش اطلاعاتی، حدود ۵ بار سریع تر از مردان هستند. نتیجه تحقیقات نشان می دهد زنان به خواب و استراحت