برچسب: آغاز كيهان

جهان های موازی

جهان های موازی

بنابر نظریات علمی تخیلی تا علمی محض نظریه ای وجود دارد که می گوید در کنار دنیایی که ما در ان زندگی می کنیم