برچسب: آلات باستانی موسیقی

اسرار پیدایش انسان و راز موسیقی الهی

بسیار از تمدن های باستانی و حتی حال حاضر روی سیاره زمین ، اصل موسیقی و آلات باستانی موسیقی را غیر زمینی و هدیه ای از آسمان برای ما می دانند