برچسب: آلبرت اینیشتین

رسیدن به تندی نور

براساس نسبیت، ماده و انرژی حالاتی از یکدیگرند و می توانند به یکدیگر تغییر فاز دهند. همچنین براساس نسبیت خاص آلبرت اینیشتین