برچسب: آمبولی ریوی

آمبولی ریوی

آمبولی ریوی بسته شدن یک یا چند سرخرگ تغذیه کننده ریه است که در بیشتر موارد بر اثر تولید یک لخته خون (فلبیت یا ترومبوز سیاهرگی)