برچسب: آموزش کار با هویه

چگونه لحیم کاری کنیم؟

چگونه لحیم کاری کنیم؟

برای اتصال به وسیله لحیم کاری باید نوک هویه داغ را به محل اتصال تکیه داد تا هر دو فلز قبل از لحیم کاری به اندازه کافی داغ شوند.