برچسب: آمپر

بازتعریفی برای آمپر

بازتعریفی برای آمپر

فیزیک‌دانان نهایتاً موفق شده‌اند تا از شرِّ تعریف سنگین و غیردقیق آمپر خلاص شوند. این ادعای پزوهش‌گران اندازه‌شناسی